Podmínky

Podmínky prodeje výrobků

 

(ustanovení Pravidel v tomto znění se týkají prodeje výrobků ode dne 11. května 2016)

 

1. Všeobecné informace

 

1.1. PRAVIDLA – tato pravidla, která definují podmínky prodeje výrobků.

 

1.2. PRODEJCE – Paní Lucyna Śpiewla, podnikající pod firmou P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów, zapsaná do Centrální evidence hospodářské činnosti vedené Ministerstvem hospodářství, NIP (DIČ): 551-103-90-98, REGON (IČ): 070127772, tel. č.: 0048696032341,

 

 

 

Údaje k platbě:

 

IBAN: PL63 1020 1433 0000 1102 0061 1707

Kód BIC (Swift): BPKOPLPW

BANKA: PKO Bank Polski

ul. Puławska 15

02-515 Warsaw, Poland

 

1.3. ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE – výše uvedené kontaktní údaje PRODEJCE. Kontakt prostřednictvím nástrojů OBCHODU je zdarma, zatímco odchozí telefonní hovory s PRODEJCEM jsou placené v souladu se sazbami telefonního operátora osoby, která volá.

 

1.3. OBCHODU – internetový obchod na stránkách www.nabytekloznice.cz, vedený PRODEJCEM.

 

1.4. VÝROBKY – výrobky prodávané PRODEJCEM v OBCHODĚ.

 

1.5. ZÁKAZNÍK – subjekt, který má zájem o využití nabídky OBCHODU.

 

1.6. REGISTRACE – založení individuálního účtu ZÁKAZNÍKA v OBCHODĚ prostřednictvím postupu zpřístupněného na webové stránce OBCHODU, tzn. vyplněním internetového formuláře. ZÁKAZNÍK se zavazuje chránit své přístupové údaje k účtu v OBCHODĚ. PRODEJCE nezodpovídá za to, že ZÁKAZNÍK zpřístupní přístupové údaje ke svému účtu v OBCHODĚ nepovolané osobě. Během REGISTRACE ZÁKAZNÍK prohlašuje, že se seznámil s PRAVIDLY, a že přijímá všechna jeho ustanovení a zavazuje se je dodržovat.

 

1.7. UŽIVATEL – ZÁKAZNÍK, který provedl REGISTRACI v OBCHODĚ a založil si svůj individuální účet.

 

1.8. OBJEDNÁVKA – prohlášení o záměru UŽIVATELE týkající se nákupu vybraného VÝROBKU. OBJEDNÁVKA se podává s využitím postupu uvedeného na webové stránce OBCHODU, to znamená vyplněním internetového formuláře, ve kterém musí UŽIVATEL ještě jednou potvrdit svůj souhlas s PRAVIDLY a s konkrétní platbou za OBJEDNÁVKU. OBJEDNÁVKU může podat také ZÁKAZNÍK prostřednictvím elektronické pošty s využitím ADRESY A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ. OBJEDNÁVKA podaná ZÁKAZNÍKEM. Prohlášení ZÁKAZNÍKA se považuje za OBJEDNÁVKU tehdy, pokud byl v jeho znění uveden VÝROBEK, který má být součástí OBJEDNÁVKY, platby za realizaci OBJEDNÁVKY stanovené na základě PRAVIDEL a údaje uvedené na webové stránce OBCHODU a dále prohlášení o souhlasu s PRAVIDLY.

 

1.9. SMLOUVA O PRODEJI VÝROBKU – prodejní smlouva, uzavíraná mezi UŽIVATELEM a PRODEJCEM s dodržením postupu podle bodů 1.8. a 2.2. PRAVIDEL.

 

1.10. SPOTŘEBITEL – UŽIVATEL, který uzavírá s PRODEJCEM SMLOUVU O PRODEJI VÝROBKU, jež přímo nesouvisí s podnikatelskou nebo profesní činností UŽIVATELE.

 

2. VÝROBKY a ceny

 

2.1. PRODEJCE nabízí prostřednictvím OBCHODU na prodej VÝROBKY tam uvedené. U VÝROBKŮ jsou uvedeny jejich podrobné popisy a jejich prodejní cena (ceny jsou uvedeny v českých korunách). Ceny jsou uvedeny s DPH.

 

2.2 Bude-li mít ZÁKAZNÍK nebo UŽIVATEL zájem KLIENT o dodatečné informace o VÝROBCÍCH, cenách nebo nákladech na realizaci OBJEDNÁVKY, PRODEJCE mu rád odpoví na všechny dotazy položené s využitím komunikačních prostředků uvedených v bodě 1.2. PRAVIDEL.

 

2.3. VÝROBKY jsou prodávány bez fyzických nebo právních vad.

 

3. Podávání OBJEDNÁVEK a realizace SMLUV O PRODEJI VÝROBKU

 

3.1. S přihlédnutím k bodu 1.8 PRAVIDEL jsou OBJEDNÁVKY přijímány 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu.

 

3.2. OBJEDNÁVKA se považuje za přijatou PRODEJCEM, pokud PRODEJCE potvrdí e-mailem UŽIVATELI přijetí OBJEDNÁVKY k realizaci nebo pokud PRODEJCE zašle takové potvrzení e-mailem ZÁKAZNÍKOVI. Potvrzení se zasílá neprodleně po obdržení OBJEDNÁVKY v souladu s bodem 1.8 PRAVIDEL, ne později než do 48 hodin od doručení OBJEDNÁVKY. Nebude-li OBJEDNÁVKA potvrzena v uvedeném termínu, znamená to, že je neúčinná. V potvrzení OBJEDNÁVKY PRODEJCE shrne platby za realizaci OBJEDNÁVKY.

 

3.3. PRODEJCE vyřídí OBJEDNÁVKU ve lhůtě do 31 pracovních dní (dny jiné než neděle, soboty a zákonem stanovené dny pracovního volna), počínaje dnem připsání platby požadované ceny vyplývající z OBJEDNÁVKY na bankovní účet PRODEJCE uvedený v bodě 1.2 PRAVIDEL.

 

3.4. UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK mohou OBJEDNÁVKU změnit nebo ji odvolat do okamžiku připsání platby související s OBJEDNÁVKOU na bankovní účet PRODEJCE, uvedený v bodě 1.2. PRAVIDEL. K výše uvedenému je nutné zaslat e-mailovou zprávu PRODEJCI uvedenému v bodě 1.2. PRAVIDEL, ve které UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK upřesní, zda mění OBJEDNÁVKU (nezbytné je prohlášení o souhlasu s novou částkou ceny za OBJEDNÁVKU a s PRAVIDLY), nebo zda ruší OBJEDNÁVKU, a tím pádem odstupuje od SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU. Došlo-li ke zrušení OBJEDNÁVKY, PRODEJCE zašle na své náklady ZÁKAZNÍKOVI/UŽIVATELI písemné potvrzení odstoupení od SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU.

 

 

 

3.5. ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL může platby související s OBJEDNÁVKOU uhradit:

 

a) bankovním převodem finančních prostředků na bankovní účet PRODEJCE podle bodu 1.2 PRAVIDEL,

 

b) prostřednictvím platebního systému PayPal.

 

c) platba při dodání zboží

 

 

 

 

 

3.6. Byla-li zvolena forma platby podle bodů 3.5a, 3.5b PRAVIDEL, nezaplacení celé částky ceny ve lhůtě 7 pracovních dní (dny jiné než soboty, neděle a zákonem stanovené dny pracovního volna) bude mít za následek zrušení SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU.

 

 

 

4. Odstoupení od SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU a vrácení VÝROBKU

 

4.1 ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL, který je SPOTŘEBITELEM při uzavírání SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU, může od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne vydání VÝROBKU PRODEJCEM (doručení) bez udání důvodu. Pokud se SMLOUVA O PRODEJI VÝROBKU týká více než jednoho VÝROBKU, lhůta se počítá ode dne vydání posledního z VÝROBKŮ.

 

4.2. Prohlášení o odstoupení od SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU za jiné situace, než je uvedeno v bodě 3.4. PRAVIDEL, může ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL, který je SPOTŘEBITELEM, učinit písemně, v souladu s následujícím vzorem. Toto prohlášení je třeba vlastnoručně podepsat a zaslat PRODEJCI (listovně poštou nebo pomocí elektronické pošty) před uplynutím lhůty podle bodu 4.1. PRAVIDEL (počítá se datum odeslání zásilky, současně se doporučuje takový způsob odeslání, aby odesílatel zachoval doklad o jejím odeslání).

 

Vzor prohlášení:

 

Adresát: P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów

 

Odesílatel: …...................................................................... …........................................................ …....................................................................................... (jméno a příjmení, korespondenční adresa)

 

Prohlašuji, že odstupuji od prodejní smlouvy ….............................. …................................................................................................................. (uvedení výrobků) ze dne ….................................................. (datum uzavření smlouvy)*, respektive …............................... …............................................................................................................... (datum převzetí výrobků)*.

 

…................................................................................................................... (data i podpis odesílatele).

 

* - nehodící se škrtněte.

 

4.3. Došlo-li k účinnému odstoupení od SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU v souladu s předcházejícími body, tato smlouva bude považována za neuzavřenou a:

 

a) PRODEJCE ve lhůtě do 14 dní ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od této smlouvy vrátí ZÁKAZNÍKOVI/UŽIVATELI, který je SPOTŘEBITELEM, jím zaplacenou částku ve jmenovité hodnotě. Vrácení bude provedeno stejným způsobem, jakým byla předtím provedena platba. K vrácení částky nedojde dříve, než v den, kdy PRODEJCE obdrží zpět dodaný VÝROBEK/KY nebo doklad o jejich odeslání ZÁKAZNÍKEM/UŽIVATELEM, který je SPOTŘEBITELEM, na adresu podle bodu 1.2. PRAVIDEL,

 

b) ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL, který je SPOTŘEBITELEM, vrátí PRODEJCI dodaný VÝROBEK/KY ve lhůtě do 14 dní ode dne odstoupení od této smlouvy. Vrácení bude provedeno na jeho náklady, ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL současně plně zodpovídá za používání VÝROBKU způsobem, který přesahuje způsob nezbytný pro stanovení jeho povahy, vlastností a fungování věci.

 

4.4. Výše uvedené právo na odstoupení se neuplatňuje v případě SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU neprefabrikovaného, vyrobeného podle specifikací ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE, který je SPOTŘEBITELEM, nebo VÝROBKU, který slouží k uspokojení jeho individualizovaných potřeb.

 

 

 

5. Záruka kvality VÝROBKU

 

5.1. PRODEJCE poskytuje na VÝROBKY 24-měsíční záruku kvality. Záruční lhůta začíná v okamžiku vydání VÝROBKU ZÁKAZNÍKOVI/UŽIVATELI.

 

5.2. Pokud se v záruční době projeví fyzické vady VÝROBKU, které nejsou důsledkem nesprávného používání VÝROBKU ZÁKAZNÍKEM/UŽIVATELEM nebo třetími osobami, PRODEJCE na základě písemné žádosti ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE zaslané ve lhůtě do 30 dní ode dne objevení vady (podmínka výkonu práv vyplývajících ze záruky na kvality) odstraní podle vlastního uvážení na vlastní náklady fyzické vady VÝROBKU nebo vymění VÝROBEK za bezvadný. PRODEJCE bude informovat o způsobu vyřízení záručního případu písemně do 14 dní od obdržení reklamačního hlášení a prozkoumání VÝROBKU. V případě uznání reklamace budou další opatření provedena ve lhůtě dalších 25 pracovních dní (dny jiné než soboty, neděle a zákonem stanovené dny pracovního volna).

 

5.3. Podmínkou zachování záruky kvality je používání VÝROBKŮ v podmínkách a způsobem, který odpovídá jejich určení. VÝROBKY nesmí být vystaveny působení nebo vlivu škodlivých faktorů, které jsou důsledkem nestandardního způsobu jejich používání nebo prostředí. Byl-li k VÝROBKU přiložen návod k obsluze, podmínkou zachování záruky kvality je používání VÝROBKU v souladu s jeho pokyny.

 

5.4. ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL je povinen zpřístupnit PRODEJCI VÝROBEK na místě, na kterém mu byl předán na základě SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU. Nebude-li to možné, VÝROBEK musí být PRODEJCI dodán na adresu uvedenou v bodě 1.2. PRAVIDEL. Bude-li reklamace oprávněná, PRODEJCE uhradí náklady na přepravu VÝROBKU.

 

 

 

 

 

6. Ochrana osobních údajů

 

6.1. ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, nezbytných k realizaci SMLOUVY O PRODEJI VÝROBKU nebo dalších nezbytných opatření v souladu s PRAVIDLY.

 

6.2. Správcem osobních údajů je PRODEJCE.

 

6.3. Osobní údaje nebudou zpřístupňovány jiným subjektům kromě případů stanovených platnými právními předpisy.

 

6.4. Osobní údaje jsou patřičně chráněny před přístupem nepovolaných osob.

 

6.5. ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL má právo nahlížet do svých osobních údajů, zejména může požadovat jejich opravu nebo změnu, pokud neodpovídají skutečnému stavu.

 

6.6 Politika využívání "cookies" souborů

 

Během návštěvy na webové stránce OBCHODU jsou automaticky shromažďovány cookies soubory (malé textové soubory ukládané na počítači ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE), ve kterých jsou uloženy informace související s používáním OBCHODU. Týkají se zejména identifikace doby návštěvy stránek (šifrované informace o přihlášení, VÝROBCÍCH v košíku, posledních prohlížených výrobcích, nastavení třídění a náhledu VÝROBKŮ) a nastavení práce se stránkami. Cookies soubory tohoto typu mohou být odstraňovány v okamžiku opuštění stránek (uzavření okna internetového prohlížeče). Uživatel může cookies zakázat vybráním příslušného nastavení v internetovém prohlížeči, avšak je třeba mít na paměti, že v takovém případě může být možnost využívání všech funkcí internetových stránek OBCHODU omezena. Využíváním OBCHODU a povolením ukládání cookies ve svém počítači ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL souhlasí s výše uvedenými pravidly.

 

7. Závěrečná ustanovení

 

7.1. Veškeré informace o čalouněném nábytku (VÝROBKY, fotografie VÝROBKŮ, ochranné známky a logotypy PRODEJCE) jsou chráněny autorskými právy. Jejich kopírování a rozmnožování, využívání k obchodním účelům nebo prezentacím bez písemného souhlasu PRODEJCE je zakázáno.

 

7.2. Kopírování PRAVIDEL vcelku nebo částečně bez písemného souhlasu PRODEJCE za účelem jejich využití k podnikání je zakázáno.